Naast de voorwaarden voor onze webshop, blijven natuurlijk onze gedeponeerde verkoop en leveringsvoorwaarden van kracht.

Bestellingen

Wij accepteren uw order alleen  als deze via de website, schriftelijk, of per e-mail zijn geplaatst. Alle prijzen zijn exclusief BTW, prijswijzigingen, zet en drukfouten voorbehouden. Annulering van de order kan alleen plaats vinden met instemming van van den Broek Horeca-Slagerijmachines. De annulatiekosten bedragen 25% van het orderbedrag. Voor maatwerk en producten die niet op voorraad zijn en dus apart geproduceerd/besteld worden geldt een afname verplichting.

Leveringen

De meeste produkten hebben een levertijd van 3-6 werkdagen Bij afwijkende levertijd staat dit aangegeven bij de artikelen. In geval van onverwacht lange tijden nemen wij direct contact met u op. Alle producten worden afgeleverd tussen 8.00 en 17.00 uur. Indien er sprake is van een afwijkend afleveradres verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de bestelling. Indien er op het door u opgegeven adres niemand aanwezig of als het afleveradres niet bereikbaar is zijn wij helaas genoodzaakt om de extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Voor alle leveringen geldt tot over de eerste dorpel op de begane grond indien mogelijk, afleveradres goed bereikbaar voor expediteur.

Betalingen

Uw bestelling kunt u via Ideal betalen. Ook  kunnen wij u de factuur sturen, na ontvangst van uw betaling zullen wij voor een correcte uitvoering van uw opdracht zorg dragen.

Verzendkosten

Onze verzendkosten zijn berekend op levering gelijkvloers, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het pand. Voor de waddeneilanden gelden hogere verzendkosten. Bij de artikelen staat vermeld of deze franco dan exclusief verzendkosten worden geleverd. Indien er sprake is van verzendkosten zal het bedrag bij het product vermeld worden.

Garantie

Op alle door ons geleverde apparatuur krijgt u 12 maanden garantie voor zover deze door de leverancier aan verkoper wordt gegeven. Dit kan zijn: 12 maanden volledige garantie of 12 maanden op onderdelen. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik of reparatie voorkomend uit een stroomstoring komt de garantie te vervallen.

Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde zaken, voor een door ons aangegeven periode. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

  • enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt,
  • door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de door ons geleverde apparatuur laat verrichten of wijzigingen aanbrengt of aan laat brengen.
  • het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt,
  • de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
  • Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik alsmede schade onstaan door agressieve producten/stoffen bijvoorbeeld zout, pekel, zuren, marinades en alle andere producten die de werking of gebruik van het geleverde apparaat aan tasten of onmogelijk maken.

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Reclames over factoren dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum der facturen. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering kunnen worden ingediend. Uitwendige schade dient echter direct vermeld te worden op de vrachtbrief/afleverbon. Indien de schade niet vermeldt wordt op de vrachtbrief/afleverbon kan de koper geen aanspraak maken op enige vergoeding. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontstaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de ons te bepalen voorwaarden.

Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. In principe zullen wij de storing binnen 24 uur trachten op te lossen. Voor kleine apparatuur kunnen wij u vragen deze op te sturen. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (producten) aansprakelijkheid zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, vervolgschade  dan wel aan personen zowel hij de weder-partij als bij derden. De vermelde gegevens energieverbruik zijn door de fabrikant/importeur opgegeven en vallen derhalve buiten onze verantwoordelijkheid.

Onverminderd de dekking van onze aansprakeljkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.

De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te leveren zaken te vorderen hebben.

Zolang wij nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.

De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

Veilig betalen via uw eigen bank.